Regulamin

Niniejszy Regulamin, stworzony na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług w zakresie usług odpłatnych za pośrednictwem serwisu internetowego www.nextvisit.pl przez WEBSTE Bartosz Stefanicki.

Definicje

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz Usług oferowanych przez Usługodawcę, jak również określa zakres praw i obowiązków Użytkownika.
 2. Dostęp do konta i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub dostali dostęp do Konta przydzielony przez Administratora Konta.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Użytkownika jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.

§2. Usługodawca

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika gdy:
  • Użytkownik naruszy niniejszy Regulamin używa Konta niezgodnie z prawem
  • lub w sposób naruszający dobre obyczaje
 4. Usługodawca nie odpowiada za politykę prywatności serwisów zewnętrznych Użytkownika.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Usługodawca nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.
 6. W razie wystąpienia awarii Serwisu Usługodawca będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych.
 8. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych informacji o Użytkownikach i ich Klientach innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez użytkowników przepisów prawa.
 9. Usługodawca może sporządzać na podstawie informacji o Użytkownikach ogólne statystyki związane z działalnością i odwiecznością serwisu przygotowywane dla współpracujących z nami partnerów (min. reklamodawców, sponsorów). Informacje te nie zawierają danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników i klientów serwisu.

§3. Obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 2. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie i korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników.
 3. Przestrzegania praw autorskich w szczególności wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
 4. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich, bez ich wyraźnej zgody.

§4. Rejestracja

 1. W momencie rejestracji i akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami Ustawy i RODO oraz Polityki prywatności.
 2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza zawierającego adres e-mail Administratora Konta oraz hasło.
 3. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób utrudniający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści hasła osobom trzecim.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie szkody dokonane za pomocą hasła Użytkownika. Użytkownik może zmienić hasło poprzez złożenie takiej dyspozycji na swoim Koncie.
 5. Rejestracja jest dobrowolna a po zakończeniu okresu próbnego w wybranych pakietach płatna.

§5. Opłaty

 1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu jest odpłatne, z wyjątkiem Okresu Próbnego.
 2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat oraz parametrach poszczególnych Planów Abonamentowych znajdują się w Cenniku, wyrażone kwotami netto w polskich złotych.
 3. Opłaty Abonamentowe wnoszone są z góry za kolejne Okresy Abonamentowe, chyba że odrębna umowa o współpracy zawarta między Usługodawcą, a Użytkownikiem wprowadza inny tryb opłat.
 4. Usługodawca wystawi fakturę VAT po każdym opłaceniu abonamentu przez Użytkownika.
 5. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za zamówioną usługę, Usługodawca wystawia fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 6. Kwota opłaty za wykonaną usługę jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi nawet jeśli Użytkownik wcześniej z niej zrezygnuje.
 7. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego w przypadku nieuiszczenia opłaty za kolejny okres abonamentowy.

§6. Usługa przypomnień SMS

 1. Usługa SMS polega na umożliwieniu Użytkownikowi powiadomienia swoich Klientów o dokonanych przez nich rezerwacjach lub z innymi informacjami. W przypadku, gdy Klient przekaże Użytkownikowi swój numer telefonu, Usługodawca przesyła Klientowi wiadomość SMS, na podany przez niego numer telefonu w ramach posiadanych wiadomości SMS na koncie.
 2. Koszt wysyłki SMSów powiadamiających zawarty jest w cenniku.
 3. Usługodawca wystawi Fakturę po każdym zakupionym pakiecie SMSów.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie przedłuży korzystania z Usługi, niewykorzystane wiadomości SMS, które posiada na Koncie Użytkownika ani ich ekwiwalent pieniężny nie podlegają zwrotowi.
 5. W ramach abonamentu, każdy Użytkownik otrzymuje pakiet darmowych SMSów. Ilość SMSów określa cennik. Pakiet odnawia się pierwszego dnia każdego miesiąca. Niewykorzystane SMSy przechodzą na kolejne miesiące.

§7. Zasady korzystania

 1. Każdorazowe odwiedziny Serwisu oznaczają akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik może korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w ramach możliwości techniczno-funkcjonalnych, a w szczególności może tworzyć i rozwijać własne Konto.
 3. Niedopuszczalne są działania Użytkownika polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do publikowania w nim lub rozsyłania niechcianej informacji handlowej.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, niezależnie od jego winy. W szczególności oznacza to zwolnienie Usługodawcy z wszelkich roszczeń kierowanych do Usługodawcy przez osoby trzecie, obowiązek zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę lub inne poszkodowane osoby w związku ze spowodowaniem szkody przez Użytkownika, jak i obowiązek zwrotu wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez Usługodawcę lub inne poszkodowane osoby należnego im odszkodowania.

§8. Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@nextvisit.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.nextvisit.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, firmę, adres e-mail firmy podany w panelu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.
 4. Usługodawca zobowiązany jest do rozstrzygnięcia ich w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§9. Rezygnacja i usunięcie konta

 1. Prawo rezygnacji z konta przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili, poprzez funkcję usuwania konta w panelu systemu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia rażącego łamania niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

§10. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami), zwanej dalej „Ustawą”, oraz RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Użytkownik powierzy Usługodawcy dane osobowe, które będzie przetwarzał na podstawie odrębnej umowy.
 2. Użytkownik oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy i RODO w stosunku do danych powierzonych Usługodawcy.
 3. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone do przetwarzania dane osobowe wyłącznie w celu wywiązania się z postanowień niniejszego Regulaminu.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zaprzestania udostępniania usług bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników. Usługodawca zobowiązuje się utrzymywać usługę przez 30 dni lub do czasu zwrotu wszystkich danych Użytkownikowi. Użytkownikowi przysługuje zwrot opłat za niewykorzystane Usługi.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, zamieszczając datę ostatniej modyfikacji. Jeśli użytkownik nie zgadza się z postanowieniami nowego regulaminu może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym ale tylko gdy nowy regulamin godzi w jego interesy lub prawa. Usługodawca zobowiązuje się na zwrot opłat za niewykorzystane Usługi. To prawo nie przysługuje mu, jeśli zmiany miały na celu dostosowanie regulaminu do obowiązującego prawa. Brak sprzeciwu oznacza akceptację nowego regulaminu.
 3. Odmowa akceptacji niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z usług Serwisu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem przez nich warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania usługodawcy przez polskie sądy powszechne. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie polskie przepisy ogólnie obowiązujące.
 6. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niniejszego Regulaminu przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

Cennik

 1. Plan abonamentowy "Solo" - cena/miesiąc: 50 zł
 2. Plan abonamentowy "Solo" - cena/rok: 500 zł
 3. Plan abonamentowy "Standard" - cena/miesiąc: 80 zł
 4. Plan abonamentowy "Standard" - cena/rok: 800 zł
 5. Plan abonamentowy "Advanced" - cena/miesiąc: 100 zł
 6. Plan abonamentowy "Advanced" - cena/rok: 1 000 zł

Dodatkowe informacje

Powyższa wersja regulaminu i cennika wchodzi w życie z dniem 5.12.2023 r.

Chcesz sprawdzić Nextvisit?

Wypróbuj za darmo przez 14 dni bez zobowiązań.